Ewaluacja wewnętrzna

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
(Dz. U. poz. 1611 oraz z 2019 r. poz. 1575)

ogłoszono dnia 29 sierpnia 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa, w odniesieniu do różnych typów szkół i rodzajów placówek, wymagania wobec publicznych szkół i placówek dotyczące realizacji niezbędnych działań, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

§ 2. Wymagania, o których mowa w § 1, stanowią załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

******************************************************************************************************************

W związku z powyższym w naszej placówce co roku odbywa sie ewaluacja wewnętrzna. Przedstawiamy Państwu wnioski z ewaluacji przeprowadzonej w roku szkolnym 2018/2019. Dziękujemy również wszystkim rodzicom, którzy w ramach ewaluacji wypełnili i oddali ankiety do badań.

Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji


Wniosek 1:

Rodzice potrafią wskazać w jaki sposób przedszkole współpracuje z instytucjami środowiska lokalnego, podając wiele uroczystości i imprez w ciągu całego roku szkolnego. 100% badanych rodziców zauważa korzyści płynące ze współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym dla rozwoju swojego dziecka i potrafi podać przykłady takich działań.
Rodzice nie potrafią jednak wykazać, w jaki sposób nauczyciele współpracują ze środowiskiem lokalnym. Nie posiadają wiedzy o rzeczywistych działaniach nauczycieli zmierzających do tej współpracy. Należy przeprowadzić rozmowy podczas zebrań z rodzicami i wskazać swoje działania w tym zakresie, a nie tylko ich efekty.

Wniosek 2:

Pracownicy niepedagogiczni przedszkola prawidłowo wskazują w jaki sposób przedszkole współpracuje z instytucjami środowiska lokalnego, podając przykłady uroczystości i imprez w ciągu roku szkolnego. Potrafią również wymienić wspólne działania przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz rozwoju wychowanków.
Pracownicy obsługi i administracji, tak jak badani rodzice nie mają wiedzy odnośnie rzeczywistych działań nauczycieli i przedszkola w ramach współpracy. Nie potrafią podać przykładów na współpracę nauczycieli ze środowiskiem lokalnym podczas imprez przedszkolnych. Należy częściej w rozmowach z obsługą i administracją oraz podczas zebrań z tym gronem podkreślać rolę i zadania nauczycieli w ramach organizacji uroczystości.

Wniosek 3:

Nauczyciele potrafią właściwie wskazać w jaki sposób przedszkole informuje o znaczeniu wychowania przedszkolnego dla rozwoju dzieci oraz w jaki sposób placówka prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie prowadzonych w nim zajęć i podejmowanych działaniach. Umiejętnie podają także przykłady rozpoznawania w przedszkolu potrzeb i zasobów własnych oraz środowiska lokalnego. 100% badanych uważa, ze przedszkole jest pozytywnie oceniane przez środowisko lokalne i potrafi podać argumenty uzasadniające.

Wniosek 4:

Nauczyciele wykazują szeroki wachlarz instytucji, organizacji, firm i osób ze środowiska lokalnego z którymi prowadzą współpracę oraz podają przykłady tej współpracy i wskazują na korzyści z niej płynące dla dzieci. Badani potrafią podać przykłady problemów rozwiązywanych w placówce przy współpracy środowiska lokalnego oraz cele realizowane w przedszkolu dzięki owej wzajemnej relacji. Ankietowani nauczyciele prawidłowo podają działania dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne realizowane przez przedszkole we współpracy ze środowiskiem lokalnym w roku szkolnym 2017/2018 oraz bieżącym.

Wniosek 5:

50% badanych nauczycieli nie potrafi podać argumentów świadczących o tym, ze działania podejmowane przez przedszkole i organizacje oraz instytucje środowiska lokalnego wpływają na ich wzajemny rozwój. Na podstawie wszystkich powyższych wniosków można wysnuć założenie, że jest to raczej wynikiem niezrozumienia pytania i złej interpretacji jego treści, a niżeli niewiedzy w tym zakresie.

Wniosek 6:

Koncepcja pracy przedszkola wskazuje na potrzebę współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym. Dyrektor wskazuje w niej instytucje z którymi pracuje przedszkole. Zaznacza, ze nauczyciele realizując bieżącą tematykę pracy z grupą poszerzają ją poprzez współpracę ze środowiskiem lokalnym. Programy wychowania przedszkolnego wskazują na potrzebę współpracy nauczycieli przedszkola ze środowiskiem lokalnym poprzez realizowanie treści: Nasze rodziny, Nasza grupa, Nasza miejscowość, region. Programy zawierają także zasady, formy i przykłady organizowania współpracy z rodzicami.

Wniosek 7:

Programy realizowane w przedszkolu uwzględniają potrzeby środowiska lokalnego, m.in. współpracę z rodzicami, uroczystości i imprezy dla społeczności lokalnej, akcje charytatywne na rzecz społeczności lokalnej, promowanie zdrowego stylu życia, kultywowanie polskich tradycji.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym jest systematyczna. Główne korzyści to obustronna promocja, aktywny rozwój dzieci i aktywizowanie środowiska lokalnego.

Podsumowanie ewaluacji

Założenia wstępne:
I. W przedszkolu rozpoznaje się potrzeby i zasoby własne oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.
II. Przedszkole w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jego działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.
III. Przedszkole prowadzi rozpoznanie swoich potrzeb i zasobów oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.
Założenia zostały potwierdzone i poparte przykładami w ankietach. Odpowiedzi na pytania badawcze znajdują się w opracowaniach dotyczących wyników badań.