RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.        w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana i dziecka danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie, ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo, tel.: 52 382 23 11 lub 664 414 356 , e-mail: przedszkole.koronowo53@wp.pl 


2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panią Jolantą Jagła możliwy jest pod adresem e-mail: przedszkole.koronowo53@wp.pl. lub w Przedszkolu Samorządowym z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie, ul. Dworcowa 5, 86-010 Koronowo, tel.: 52 382 23 11 lub 664 414 356. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z praw związanych z przetwarzaniem danych.


3. Dane osobowe Pani/Pana i dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.


4. Odbiorcami Pani/Pana i dziecka danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.                                      
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.                                                                         
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.                                                                                                                                                                     
7. Pani/Pana i dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.                                                                                                                                                                              
8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.                                                                                                    
9. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana i dziecka danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.                                                                                                                                  
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

  Administrator Danych

INFORMACJA O OGRANICZONYM ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW RODO:
Na podstawie nowych przepisów wprowadzonych do Karty Nauczyciela, ustawy o Systemie Oświaty, ustawy Prawo Oświatowe
dyrektor Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie informuje
o ograniczeniach w stosowaniu niektórych przepisów RODO.
Tabela: Wykaz przepisów RODO, których stosowanie zostało ograniczone:
Przepis RODO  Zakres ograniczenia
Art.5 Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 188a ust.1 ustawy- Prawo Oświatowe, art. 91e Karty Nauczyciela, art..95b ustawy o systemie oświaty nie stosuje się art.. 5 ust.2 RODO-
w zakresie obowiązku wykazywania przestrzegania przepisów art. 5 ust. 1 RODO.
Art.12
Art.15
Obowiązki z art. 12 realizowane są bezpłatnie raz na sześć miesięcy. W pozostałych przypadkach administrator danych ma prawo pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub kopii danych (art. 188a ustawy- Prawo oświatowe, art. 91e Karty Nauczyciela, art. 95b ustawy o systemie oświaty).
Art.13
Art.14
Do przetwarzania danych osobowych nie stosuje się danych z ustawy- Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty.
Art.17
Art.18
Art.19
Do przetwarzania danych osobowych nie stosuje się danych z ustawy- Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty.
Art.34 Przepisu art. 34 RODO nie stosuje się, jeżeli administrator w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych wyda komunikat o naruszeniu na swojej stronie, podmiotowej Biuletynu Informacji publicznej lub na swojej stronie internetowej.