Zasady odpłatności w przedszkolu, obecność i nieobecność dziecka w p-lu

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu rodzic uiszcza  przelewem na konto Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury. Termin płatności widoczny jest na fakturze. 

Prosimy, aby bezwzględnie w tytule przelewu wpisywać:

- numer faktury

- imię i nazwisko osoby, której wpłata dotyczy (czyli dziecka)

NR KONTA na które należy dokonywać przelewu:

 Bank Spółdzielczy   nr 51 8144 0005 2001 0000 3173 0024

Jednocześnie prosimy o dokonywanie wpłat w wysokości zgodnej z wystawioną fakturą i nie wpłacanie kwot zawyżonych, bądź samodzielne naliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat. Odsetki prosimy wpłacać wyłącznie na podstawie Noty księgowej wystawionej imiennie przez placówkę.

Przedszkole realizuje podstawę programową w zakresie 5 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00.

Za świadczenie usług wykraczające poza podstawę programową, rodzic/opiekun prawny, zobowiązuje się do ponoszenia odpłatności w wysokości 1 zł/godz. Przez godzinę (płatną) pobytu dziecka rozumie się każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka po godzinie 13.00.                 Rodzic / opiekun prawny, zobowiązuje się do uiszczania opłat. Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane będą odsetki w ustawowej wysokości. W sytuacji zalegania z odpłatnością powyżej jednego miesiąca dyrektor ma prawo wypisać dziecko z listy dzieci przedszkolnych.

Zasady obecności i nieobecności dziecka w przedszkolu.

Otwórz  link   Regulaminu Przedszkola

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Rodzice dzieci zgłoszonych do przedszkola mogą / nie muszą ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków.

O  wyborze firmy ubezpieczeniowej i  wysokości składki decyduje Rada Rodziców. Informacje dostępne u wychowawców grup.